รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Journal Name : Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMSR SRRU
ISSN : 2586-8691
E-ISSN : 2730-1877
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์186 หมู่ 1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Faculty of Management Science, Surindra Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jmsr@srru.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :