รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วิจิตรา โพธิสาร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JMSR SRRU
ISSN : 2586-8691
E-ISSN : 2730-1877
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์186 หมู่ 1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เจ้าของ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / Faculty of Management Science, Surindra Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jmsr@srru.ac.th
Website : https://jmsr.srru.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0