รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย
Journal Name : Journal of Educational Innovation and Research
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร
ชื่อย่อของวารสาร : วนกว
Abbreviation Name: jeir
ISSN :
E-ISSN : 2730-1672
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ (สนว.)เลขที่ 22/2 ม.5 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทร 038-198600
เจ้าของ : สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ (สนว.) / Suvarnabhumi Institute Innovation Technology Education and Research (SITER)
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : phumphakhawat.ps@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :