รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
Total Citations : 0
Total Publications : 11
Journal Name : Journal of Science and Science Education
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร และ ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSSE
ISSN : 2586-9256
E-ISSN : 2697-410X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ. สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Faculty of Science, Ubon Ratchathani University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : saksri.s@ubu.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0