รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Journal Name : Law Journal, Thaksin University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการนิติศาสตร์
Abbreviation Name: Law TSU
ISSN : 2697-5645
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 140 ม.4ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Faculty of Law, Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : werapassachon@tsu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/lawtsu/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :