รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Primary Care and Family Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร และ พญ.สายรัตน์ นกน้อย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PCFM
ISSN :
E-ISSN : 2651-0553
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 2 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เจ้าของ : สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย / The General Practitioners/Family Physicians Association of Thailand and The Royal College of Family Physicians of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : thaifammed@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/PCFM/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0