รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสภาวิชาชีพบัญชี
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Federation of Accounting Professions
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JFAC
ISSN :
E-ISSN : 2672-9776
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์เลขที่ 133 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ 0-2685-2500
เจ้าของ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ / Federation of Accounting Professions Under The Royal Patronage of His Majesty the King
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : metta.sem@kbu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0