รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศัลยศาสตร์ไทย
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : The Thai Journal of Surgery
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJS
ISSN : 0125-6068
E-ISSN : 2697-5858
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย / The Royal College of Surgeons of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal.tjs@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJSurg/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0