รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศัลยศาสตร์ไทย
Journal Name : The Thai Journal of Surgery
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. นพ.พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TJS
ISSN : 0125-6068
E-ISSN : 2697-5858
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย / The Royal College of Surgeons of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal.tjs@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJSurg/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :