รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการอาชีวศึกษาภาคกลาง
Journal Name : Vocational Education Central Region Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อินดา แตงอ่อน
ชื่อย่อของวารสาร : dfg
Abbreviation Name: IVEC Journal
ISSN : 2586-8985
E-ISSN : 2730-2997
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 490 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
เจ้าของ : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / Institute of Vocational Education Central Region 4 Office of the Vocational Education Commission
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aunti-1982@hotmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/IVECJournal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :