รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Buddhist Philosophy Evolved
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาสากล สุภรเมธี,ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JBPE
ISSN :
E-ISSN : 2730-2644
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000โทร 0-4351-8364 และ 0-4351-6076 โทรสาร 0-4351-4618โทรมือถือ 0934390684
เจ้าของ : สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด / Department of Buddhism and Philosophy Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus Graduate School
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : puysound1@hotmail.com
Website : http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0