รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการทางคลินิกวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Journal Name : Health Science Clinical Research
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HSCR
ISSN :
E-ISSN : 2773-9589
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดิทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าของ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / Uttaradit Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : manager.hscr@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/hscr
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : ISSN (เดิม): 2730-1737