รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ
Journal Name : Journal of Wisdom Political Science and Multidisciplinary Scievces
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: WPSMS
ISSN : 2730-2970
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางรัฐศาสตร์890/269 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
เจ้าของ : เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางรัฐศาสตร์ / Learning Organization Network of Political Science
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sunthan2972@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/WPSMS/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :