รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Wisdom Political Science and Multidisciplinary Scievces
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: WPSMS
ISSN : 2730-2970
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางรัฐศาสตร์890/269 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
เจ้าของ : เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางรัฐศาสตร์ / Learning Organization Network of Political Science
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sunthan.chayanon@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/WPSMS/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0