รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of MCU Buddhist Review
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jmb
ISSN : 2586-8144
E-ISSN : 2730-339X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ถนนพหลโยธินตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Faculty of Buddhism, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : khwanchai.hem@mcu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmb
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0