รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์
Journal Name : Journal of MCU Philosophy Review
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาพรชัย สิริวโร,ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jmpr
ISSN :
E-ISSN : 2651-0502
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / Graduate Mahachulalongkornrajavidyalaya University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : khwanchai.hem@mcu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jmpr
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :