รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jlarus
ISSN : 2586-9825
E-ISSN : 2730-1982
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : dr.jidapa111@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/art
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0