รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Journal Name : Journal of Science and Technology Buriram Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: scibru
ISSN : 2774-0838
E-ISSN : 2774-0757
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Faculty of Science, Buriram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chartwut@bru.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-4713, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี