รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
Journal Name : RTNA Journal of Social Sciences, Humanities and Education
ชื่อบรรณาธิการ : นาวาเอก สิริลักษณ์ คำภู
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RTNA_JSHE
ISSN : 3985-2854
E-ISSN : 2985-2870
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เจ้าของ : โรงเรียนนายเรือ / Royal Thai Naval Academy
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : santingamsert@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rtna-socialj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2392-5663, eISSN: 2730-1427