รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
Total Citations : 0
Total Publications : 1
Journal Name : RTNA Journal of Social Sciences, Humanities and Education
ชื่อบรรณาธิการ : นาวาเอก สิริลักษณ์ คำภู
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RTNA_JSHE
ISSN : 2392-5663
E-ISSN : 2730-1427
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เจ้าของ : โรงเรียนนายเรือ / Royal Thai Naval Academy
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : santingamsert@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/rtna-socialj/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0