รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมายสงขลานครินทร์
Journal Name : SONGKLANAKARIN LAW JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SLJ
ISSN : 2651-1894
E-ISSN : 2730-3721
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Law, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kritsarat.sr@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/SLJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :