รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Health Science and Alternative Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHSAM
ISSN :
E-ISSN : 2673-0294
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : School of Health Science, Mae Fah Luang University333 M.1 Thasud Muang Chiangrai, Thailand 57100
เจ้าของ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / School of Health Science, Mae Fah Luang University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : tawatchai.api@mfu.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhealthscialternmed
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :