รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Health Science and Alternative Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHSAM
ISSN :
E-ISSN : 2673-0294
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : School of Health Science, Mae Fah Luang University333 M.1 Thasud Muang Chiangrai, Thailand 57100
เจ้าของ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / School of Health Science, Mae Fah Luang University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : tawatchai.api@mfu.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhealthscialternmed
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0