รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
Journal Name : Journal of Administration and Social Science Review
ชื่อบรรณาธิการ : นางสาวสุธามาศ สุขไมตรี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: assr
ISSN : 2730-3187
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 157/17 หมู่ที่ 7 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพรานจ.นครปฐม 73220
เจ้าของ : เครือข่ายส่งเสริมงานวิชาการทางสังคมศาสตร์
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : sukmaitree1945@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/assr/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :