รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr.Denis Ushakov
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: The EUrASEANs
ISSN : 2539-5645
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา111/5 หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / College of Hospitality Industry Management, Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : pattrawut.se@ssru.ac.th
Website : https://euraseans.com/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :