รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : JOURNAL OF HUMAN AND SOCIETY SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHUSO
ISSN : 2586-9086
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ / Faculty of Humanities and Social Sciences Sisaket Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : amonsskru@hotmail.com
Website : http://huso-journal.sskru.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0