รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Science and Technology Research Journal Nakhon Ratchasima Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ประยุทธ กุศลรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SRJNRRU
ISSN : 2465-4507
E-ISSN : 2730-3160
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / Faculty of Science and Technology and Faculty of Industrial Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sci.vijai@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0