รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal Name : Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ
ชื่อย่อของวารสาร : ว. การแพทย์และสาธารณสุข ม.อุบลฯ
Abbreviation Name: J Med & Public Health, UBU
ISSN :
E-ISSN : 2673-0383
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pawena.l@ubu.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :