รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ
ชื่อย่อของวารสาร : ว. การแพทย์และสาธารณสุข ม.อุบลฯ
Abbreviation Name: J Med & Public Health, UBU
ISSN :
E-ISSN : 2673-0383
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pawena.l@ubu.ac.th
Website : http://www.cmp.ubu.ac.th/jmpubu/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0