รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
Journal Name : Journal of Vongchavalitkul University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JVU
ISSN :
E-ISSN : 3027-6888
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suchada_sni@vu.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2672-9911, eISSN: 2697-5181
  • An online-only Journal