รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและนวัตกรรมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
Journal Name : Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ชมพูนุช บัวบังศร
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
Abbreviation Name: j.res.inno.iveb
ISSN : 2586-9884
E-ISSN : 2730-2636
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 19 ซอยเอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 10150
เจ้าของ : สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร / Institute of Vocational Education, Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : siriwimon.job@iveb.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ivebjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :