รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Social Science Journal of Prachachuen Research Network
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SSJPRN
ISSN :
E-ISSN : 2697-5483
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : เครือข่ายวิจัยประชาชื่น / Prachachuen Research Network
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : thanaporn_m@rmutt.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/prn/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0