รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม
Journal Name : Journal of Social Science and Cultural
ชื่อบรรณาธิการ : นางสาวปุญญาดา จงละเอียด
ชื่อย่อของวารสาร : ว.สังคมวัฒนธรรม
Abbreviation Name: JSC
ISSN : 2697-6269
E-ISSN : 2730-1362
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดสระเรียง 572 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เจ้าของ : โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง / Wat Srariang Buddhist Secondary School
จำนวนฉบับต่อปี : 12
Email : punyada.cho@mcu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JSC/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :