รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Lawarath Social e-Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ภูเทพ ประภากร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: LSE
ISSN :
E-ISSN : 2697-5211
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 321 อาคาร 21 คณะมุษยษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
เจ้าของ : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / Social Department, Humanities and Social sciences, Thepsatri Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : lawarath.sej@yahoo.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawarathjo
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal