รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร
Journal Name : The Journal of Institute of Trainer Monk Development
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JITD
ISSN : 2586-9841
E-ISSN : 2773-983X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ศาลาสันติวัคคีย์บริเวณบรมบรรพต (ภูเขาทอง)วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร 10100
เจ้าของ : สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / Institute of Trainer Monk Development Wat SaKet
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : khwanchai.hem@mcu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tmd
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :