รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร
Journal Name : The Journal of Institute of Trainer Monk Development
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof.,Dr. Pramaha Khwanchai Kittimethi (พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ผศ.ดร.)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JITD
ISSN : 2586-9841
E-ISSN : 2985-0797
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ศาลาสันติวัคคีย์บริเวณบรมบรรพต (ภูเขาทอง)วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร 10100
เจ้าของ : สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / Institute of Trainer Monk Development Wat SaKet
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : monkde2563@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tmd
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2773-983X