รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Council of Community Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : นายปริญญา จิตอร่าม
ชื่อย่อของวารสาร : วสธช.
Abbreviation Name: JCCPH
ISSN : 2730-1729
E-ISSN : 2697-5653
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 88/20 อาคาร 5 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุมชน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : สภาการสาธารณสุขชุมชน / COUNCIL OF COMMUNITY-PUBLIC HEALTH
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : the.jccph@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JCCPH/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0