รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน
Journal Name : Journal of Council of Community Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : นายปริญญา จิตอร่าม
ชื่อย่อของวารสาร : วสธช.
Abbreviation Name: JCCPH
ISSN : 2730-1729
E-ISSN : 2697-5653
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 88/20 อาคาร 5 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุมชน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : สภาการสาธารณสุขชุมชน / COUNCIL OF COMMUNITY-PUBLIC HEALTH
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : the.jccph@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JCCPH/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :