รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมานุษยวิทยา
Journal Name : JOURNAL OF ANTHROPOLOGY, SIRINDHORN ANTHROPOLOGY CENTRE (JASAC)
ชื่อบรรณาธิการ : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JASAC
ISSN : 2630-001X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนน บรมราชชนนี 10170
เจ้าของ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) / Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (Public Organization)
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : benzkiew@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jasac/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :