รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมวิจัยและพัฒนา
Total Citations : 0
Total Publications : 12
Journal Name : Journal of Multidisciplinary Academic Research and Development
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ชื่อย่อของวารสาร : ว.สังคมวิจัยและพัฒนา
Abbreviation Name: JMARD
ISSN : 2651-1142
E-ISSN : 2672-9938
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 7 เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เจ้าของ : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat University Research and Consultancy Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jmardjournal@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JMARD/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0