รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารลวะศรี
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of lawasri
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
ชื่อย่อของวารสาร : วลศ
Abbreviation Name: JLS
ISSN : 2586-8705
E-ISSN : 2730-3748
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 321 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / Research and Development Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : lawasri63@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawasrijo/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0