รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารลวะศรี
Journal Name : Journal of lawasri
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์
ชื่อย่อของวารสาร : วลศ
Abbreviation Name: JLS
ISSN : 2586-8705
E-ISSN : 2730-3748
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 321 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / Research and Development Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : lawasri63@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawasrijo/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :