รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal Name : Journal of Political Scince Suan Sunandha Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: polssru
ISSN :
E-ISSN : 3027-7973
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี707 ม.3 ถ.เลี่ยงเมืองอุดรธานี-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทรศัพท์: โทรสาร:
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี / Scince Suan Sunandha Rajabhat University, Udonthani Center
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : salakung@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/polssru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2730-3551
  • An online-only Journal as eISSN: 2730-3551 Since Vol.1 No.1 (2018)
  • An online-only Journal as eISSN: 3027-7973 Since Vol.7 No.1 (2023)