รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal Name : journal of Political Scince Suan Sunandha Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: polssru
ISSN :
E-ISSN : 2730-3551
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี707 ม.3 ถ.เลี่ยงเมืองอุดรธานี-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทรศัพท์: 042-129556, 097-9359356 โทรสาร: 042-129662
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี / Scince Suan Sunandha Rajabhat University, Udonthani Center
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : salakung@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/polssru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :