รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยธรรมศึกษา
Journal Name : JOURNAL OF DHAMMASUKSA RESEARCH
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: dsr
ISSN : 2730-1753
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กุฏิคุณแม่ขาลั้ง ห้อง 305 เลขที่ 137 วัดอาวุธวิกสิตาราม ถนนจรัญสนิทวงศ์ 71 บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เจ้าของ : ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม / RESEARCH CENTER FOR DHAMMSUKSA PHRAPARIYATTIDHAMMA OF WATAWUTWIKASITARAM SCHOOL
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : maghavin9@yahoo.com/sukhachan@gmail.com
Website : https://so07.tci-thaijo.org/index.php/dsr/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :