รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Liberal Arts and Service Industry
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร
ชื่อย่อของวารสาร : JLASI
Abbreviation Name: ศศอบ
ISSN : 2586-9612
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 0-3435-2285 โทรสาร 0-3435-2385 โทรศัพท์ (ภายใน) 3099 , 3976 , 39
เจ้าของ : โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Department of Service Industry and Innovation language, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : danupon.s@ku.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JLASI/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0