รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Architecture, Design and Construction
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร : -
Abbreviation Name: J Architect Des Construct
ISSN : 2673-0332
E-ISSN : 2673-0340
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
เจ้าของ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Architecture, Urban Design, and Creative Arts, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : Jadcarch@msu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0