รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
Journal Name : Journal of Chulabhorn Royal Academy
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.นพ.นิธิ มหานนท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Chulabhorn Royal Acad
ISSN :
E-ISSN : 2697-5203
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Royal Academy)ฝ่ายสารนิเทศศึกษาและวิชาการ ชั้น 3 อาคารบริหาร 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เจ้าของ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ / Chulabhorn Royal Academy
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : ochakaew@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jcra
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :