รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Journal Name : The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เนติยา แจ่มทิม
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-1859
E-ISSN : 2985-1822
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 118 หมู่ที่ 1 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี / Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ketsara@snc.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/SNC
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :