รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ
Journal Name : journal of health research and innovation
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.รุ่งนภา จันทรา
ชื่อย่อของวารสาร : ววน
Abbreviation Name: JHRI
ISSN : 2651-1312
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 56/6 ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี / boromarajonani college of nursing, suratthani
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rungnapac64@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :