รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ
Journal Name : Journal of Health Research and Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา จันทรา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2822-034X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 56/6 หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี / Boromarajonani College of Nursing, Suratthani
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rungnapa@bcnsurat.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2651-1312
  • An online-only Journal Since Vol.6 No.1 (2023)