รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of health and health management
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Health & Health Manag
ISSN : 2408-1396
E-ISSN : 2730-2512
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการวารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่ 19 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เจ้าของ : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ / Saint Louis College
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jhhm@slc.ac.th, kaewtawan@slc.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/slc
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0