รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Journal Name : RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarship
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
Abbreviation Name: RMUTL JSES
ISSN : 2586-8268
E-ISSN : 2651-0723
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 128 ถ. ห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Rajamangala University of Technology Lanna
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rmutl.jrs.tt@gmail.com
Website : https://jses.rmutl.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :