รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Journal Name : Mae Fah Luang University Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.ณัฐดนัย นาจันทร์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารนิติฯ มฟล.
Abbreviation Name: MFULJ
ISSN : 2774-0765
E-ISSN : 2774-020X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Mae Fah Luang University Law Journal School of Law, Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai, Thailand 57100
เจ้าของ : สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / School of Law, Mae Fah Luang University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.law@mfu.ac.th
Website : https://so08.tci-thaijo.org/index.php/MFULJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-7739