รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์
Journal Name : Journal of Buddhist Studies Vanam Dongrak
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
ชื่อย่อของวารสาร : วนัมฎองแหรก
Abbreviation Name: Vanam_434
ISSN : 2465-3683
E-ISSN : 2730-3098
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 305 หมู่ 8 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เจ้าของ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ / Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Surin Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jirarat_02@hotmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/Vanam_434/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :