รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารฟิสิกส์ไทย
Journal Name : Thai Journal of Physics
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai J. Phys.
ISSN : 0857-1449
E-ISSN : 0857-1449
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
เจ้าของ : สมาคมฟิสิกส์ไทย / Thai Physics Society
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : chitnarong.siri@gmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJPhys
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :