รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : HUSO Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิศ วัชรพรรณ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HUSOJournalPNRU
ISSN : 2586-9450
E-ISSN : 2697-4290
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / Faculty of Humanities and Social Sciences, Phranakhon Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : husojournalpnru@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournalpnru
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0