รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารผลิตกรรมการเกษตร
Journal Name : Journal of Agricultural Production
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช เจริญกิจ
ชื่อย่อของวารสาร : ว. ผลิตกรรมการเกษตร
Abbreviation Name: J. Agri. Prod.
ISSN : 2651-2475
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารผลิตกรรมการเกษตรอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
เจ้าของ : คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Faculty of Agricultural Production, Maejo University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : japmju@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/japmju/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :