รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน
Journal Name : Journal of Health Science and Community Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHSCPH
ISSN : 2651-1193
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น90/1 หมู่ 4 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000Tel.: 043-221770, 043-221493, 043-22 2741 Fax.: 043-22 1770 ต่อ 102
เจ้าของ : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น / Sirindhorn College of Public Health Khon kaen
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tphajan@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :