รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารปรัชญาปริทรรศน์
Journal Name : Journal of Philosophical Vision
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน
ชื่อย่อของวารสาร : ปญปท
Abbreviation Name: PHIV
ISSN : 1513-6620
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 248 ม.1 ถ.ศาลายา - นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170โทรศัพท์ 02 - 444 - 6000
เจ้าของ : คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / Faculty of Religion and Philosophy Mahamakut Buddhist University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pensri.2508@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phiv/issue/archive
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :