รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ
ชื่อย่อของวารสาร : มส.สส.
Abbreviation Name: HSSS
ISSN : 2630-0516
E-ISSN : 2773-8507
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเลขที่1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิตกรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Faculty ofHumanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sirithum.ch@ssru.ac.th
Website : https://ssrujournal.com/index.php/hsssru/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :