รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี รณฤทธิวิชัย
ชื่อย่อของวารสาร : มส.สส.
Abbreviation Name: HSSS
ISSN : 2630-0516
E-ISSN : 2773-8507
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเลขที่1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิตกรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Faculty ofHumanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : sirithum.ch@ssru.ac.th
Website : http://www.journal.ssru.ac.th/index.php/hsssru/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0